Wettelijk / Legal

Cookie/Privacy beleid & Disclaimer (NL)

Truckparkings Rotterdam Exploitatie bv beheert de website tutorial-plaza.com, die de DIENST / SERVICE (informatieve tekst, audio en instructievideo’s) levert.
Deze pagina wordt gebruikt om websitebezoekers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van de verkregen informatie, indien iemand besluit gebruik te maken van onze Dienst, de Tutorial Plaza website.
 
Toestemming
 
Als u kiest om onze Dienst te gebruiken, dan gaat u akkoord met de inzameling en het gebruik van informatie in verband met dit beleid. De (geanonimiseerde) Informatie die wij verzamelen wordt gebruikt voor het verstrekken en verbeteren van de Dienst.
Wij zullen uw informatie met niemand anders gebruiken of delen dan zoals beschreven in dit Privacybeleid. 
 
Informatieverzameling en -gebruik
 
Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze Service, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken (bij gebruik van e-mail of online formulieren), inclusief maar niet beperkt tot uw naam en email-adres. De informatie die wij verzamelen zal worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
 
Loggegevens
 
Wij willen u informeren dat wanneer u onze Dienst bezoekt, wij informatie verzamelen die uw browser naar ons stuurt en die Logdata wordt genoemd. Deze Logdata kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol (“IP”) adres van uw computer, browserversie, pagina’s van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, en andere statistieken.
 
Cookies
 
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die gewoonlijk worden gebruikt als een anonieme unieke identificatiecode. Deze worden naar uw browser gestuurd vanaf de website die u bezoekt en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.
Onze website gebruikt deze “cookies” om informatie te verzamelen en om onze Dienst te verbeteren.
De informatie die we – via cookies – registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
 
Cookies uitschakelen
 
U hebt de mogelijkheid deze cookies te aanvaarden of te weigeren. Dat doet u door te kiezen voor de optie “NO (only fuctional cookies)“, of (later) door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser (cookies verwijderen).
Indien u ervoor kiest onze cookies te weigeren, kan het zijn dat u sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken.
 
Beveiliging
 
Wij gebruiken diverse geavanceerde voorzieningen om gegevens (website, email) optimaal te beveiligen. Maar onthoud dat geen enkele methode van transmissie over het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is, en dat wij de absolute veiligheid ervan niet kunnen garanderen.
 
Links naar andere sites
 
Onze Service kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan het Privacybeleid van deze websites te lezen. Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid, of de praktijken van sites of diensten van derden.
 
Privacy van kinderen
 
Onze Services zijn niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, verwijderen we deze onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op, zodat wij de nodige acties kunnen ondernemen.
 
Wijzigingen in dit privacybeleid
 
Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u via website of e-mail op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht, nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.
 
Disclaimer
 
Wij doen onze uiterste best om de juiste informatie volledig te leveren en de werking van website en bescherming van gegevens optimaal uit te voeren.
Tutorial Plaza levert een gratis service en is derhalve niet verantwoordelijk voor incorrecte informatie of storingen.
Tutorial-plaza.com en/of Truckparkings Rotterdam Exploitatie bv kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van:
  • fouten in werking, tekst, geluid of video (inclusief foutieve vertalingen) op websites of (email)correspondentie;
  • storingen van website of email client (verzending/ontvangst);
  • hacks, spam en andere criminele (online) activiteiten;
  • falende services als gevolg van overmacht, oorlogshandelingen of natuurrampen.
 
Contacteer Ons
 
Als u vragen of suggesties heeft over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@truckparking-rotterdam.com

Cookie/Privacy policy & Disclaimer (GB)

Vlag Engeland

Truckparkings Rotterdam Exploitatie bv operates the Tutorial-plaza.com website, which provides the SERVICE (informative text, audio and instructional videos).
This page is used to inform website visitors of our policies regarding the collection, use and disclosure of information obtained, if anyone decides to use our Service, the Tutorial Plaza website.

Consent

If you choose to use our Service, you consent to the collection and use of information in connection with this policy. The (anonymised) Information we collect is used to provide and improve the Service.
We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy. 

Information collection and use

To enhance your experience while using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information (when using email or online forms), including but not limited to your name and email address. The information we collect will be used to contact or identify you.

Log data

We want to inform you that when you visit our Service, we collect information that your browser sends to us called Log Data. This Log Data may include information such as the Internet Protocol (“IP”) address of your computer, browser version, pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time you spend on those pages, and other statistics.

Cookies

Cookies are files containing a small amount of data that are typically used as an anonymous unique identifier. They are sent to your browser from the website you are visiting and are stored on your computer’s hard drive.
Our website uses these “cookies” to collect information and to improve our Service.
The information we record – via cookies – includes IP addresses, browser type and pages visited.
We also monitor where visitors first visit the website and from which page they leave. This information is kept anonymous and is not linked to other personal information.

Disabling cookies

You have the ability to accept or decline cookies. You do this by using the options of your browser.
If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some parts of our Service.

Security

We use a variety of advanced features to optimally secure data (website, email). However, please note that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% safe or reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to other sites

Our Service may contain links to other sites. If you click on a link provided by a third party, you will be directed to that site. Please note that these external sites are not under our control. Therefore, we urge you to read the privacy policies of those sites. We have no control over, and assume no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party sites or services.

Children’s Privacy

Our Services are not directed to persons under the age of 13. We do not knowingly collect identifiable information from children under the age of 13. In the event we learn that a child under 13 has provided us with personal information, we will delete it from our servers immediately. If you are a parent or guardian and know that your child has provided us with personal information, please contact us so that we may take appropriate action.

Changes to this Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We therefore recommend that you check this page regularly for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes will be effective immediately upon posting to this page.

Disclaimer

We make every effort to provide accurate information and to optimise the functioning of the website and data protection.
Tutorial Plaza provides a free service and is therefore not responsible for incorrect information or malfunctions. Tutorial-plaza.com and/or Truckparkings Rotterdam Exploitatie bv cannot be held liable for the consequences of:

  • errors in operation, text, sound or video (including incorrect translations) on websites or (email) correspondence;
  • malfunctions of website or email client (sending/receiving);
  • hacks, spam and other criminal (online) activities;
  • service failures due to acts of God, acts of war or natural disasters.
 

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, please do not hesitate to contact us at info@truckparking-rotterdam.com.

Dit gedeelte is uitsluitend beschikbaar in Nederlands en Engels.

This section is available in Dutch and English only. If necessary, please use an online translation app.

Duitse VlagNur Niederländisch und Englisch. Verwenden Sie bei Bedarf eine Online-Übersetzungs-App.

Franse vlag - kleinUniquement en néerlandais et en anglais. Si nécessaire, utilisez une application de traduction en ligne.

Poolse vlag - klienTylko język niderlandzki i angielski. W razie potrzeby skorzystaj z aplikacji do tłumaczenia online.

Roemeense vlag - kleinNumai în limbile olandeză și engleză. Dacă este necesar, utilizați o aplicație de traducere online.

Spaanse Vlag - kleinSólo neerlandés e inglés. Si es necesario, utilice una aplicación de traducción en línea.

Russische Vlag - kleinТолько голландский и английский языки. При необходимости используйте приложение для онлайн-перевода.

Translate App